PROPOSTES QUE FA LA PLATAFORMA “SALVEM LA VALL DE LA RIERA DE PINEDA” PER A SER INCLOSES EN EL PROJECTE D’ASFALTAT DEL PASSEIG D’HORTSAVINYÀ

10/01/2007

(tram comprès entre la carretera N-II i el viaducte de l’autopista C-32)

 

 

I. Plantejament del projecte

 

Properament es tirarà endavant el projecte de reasfaltat del conegut “Passeig d’Hortsavinyà” al tram comprès entre la carretera N-II i el viaducte de l’autopista C-32, al límit amb el terme municipal de Tordera i del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. És aquest un tram d’uns 2 kms. de longitud que discorre de manera paral·lela a la riera de Pineda, pel seu marge esquerre (mirant a mar). L’objectiu que es persegueix amb aquest asfaltat és millorar l’estat del ferm, el qual es troba fortament deteriorat, pel pas dels anys i pel rodatge de vehicles de tot tipus. L’amplada actual del camí, dependent del tram es mou, per regla general, entre els 4 i 5 m.

 

Com a entitat entenem que resta justificat el reasfaltat d’aquest vial pel seu evident mal estat. Ara bé, pensem que seria un greu error que l’actuació que es vol fer es limités, simplement, a això, a un reasfaltat pensat només per a millorar la circulació dels vehicles a motor i la via de connexió entre l’autopista C-32 i el nucli urbà.

 

De tothom és conegut que el passeig d’Hortsavinyà es freqüentat per uns altres tipus d’usuari, no menys important, com són els vianants o els ciclistes, en sentit ampli; fins i tot de persones que van a cavall. Hi ha usuaris que utilitzen aquest vial per anar a passejar, per fer un tomb amb bicicleta, per gaudir de l’entorn, per accedir a equipaments com l’escola taller “Horitzó”, a la casa de colònies de Sant Pere de Riu o com a punt de sortida per a efectuar itineraris a peu o en bicicleta pel Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Entitats com l’Agrupament Escolta, per exemple, programen moltes excursions a peu o amb bicicleta en què van per aquest vial. També turistes i altres particulars i visitants.

 

A més a més, no podem oblidar que el Passeig d’Hortsavinyà travessa un espai com és el primer tram de la Vall de la Riera de Pineda, amb uns valors naturals, culturals, històrics, paisatgístics i agrícoles que han de ser contemplats.

 

És per tot plegat que entenem que cal realitzar aquest reasfaltat introduint uns criteris que incloguin, també, aquests altres factors. Si no és així, pensem que el reasfaltat del Passeig d’Hortsavinyà serà una oportunitat perduda pel benefici de tots i que acabarà agreujant els problemes que es pretenen solucionar. De no introduir-se mesures complementàries de control, s’experimentarà un augment considerable de la velocitat a què circulin cotxes i camions, i el perill consegüent per als vianants i ciclistes.

 

La despesa que representen les següents mesures és mínima, més encara si es compara amb els avantatges per a les persones i per al territori que es poden obtenir.

 

II. Criteris a incloure en l’execució de l’obra:

 

F Premissa de partida: El passeig d’Hortsavinyà és un VIAL ASFALTAT D’ÀMBIT LOCAL, NO UNA CARRETERA DE CIRCULACIÓ RÀPIDA!: Fins ara ha funcionat com una via de comunicació local i de proximitat. El reasfaltat que es faci ha de ser conscient d’aquesta realitat, no pensant que esdevingui una futura carretera convencional. Això ens conduiria a un augment del trànsit i de la seva velocitat mitjana i intensificaria el grau d’incompatibilitat de pas entre aquells qui hi circulen en vehicle a motor i aquells qui ho fan a peu, en bicicleta o a cavall. I portaria, Per tant, una major inseguretat.

 

Considerem que una carretera convencional que travessés de punta a punta un espai d’interès natural i agrari com és la Vall de la Riera ocasionaria un greu impacte de sorolls, de fums, i que faria augmentar la freqüentació indiscriminada de visitants motoritzats cap al Montnegre. Més encara si tenim en compte que aquest vial discorre a tocar d’un entorn encara prou ben preservat com és el de la riera. Allò que s’acabi fent incidirà directament sobre els seus marges (tant a nivell de vegetació com de fauna).

Entenem que és possible harmonitzar el reasfaltat del passeig d’Hortsavinyà i aconseguir, a la vegada, que no esdevingui una carretera convencional. Com?

 

1.- Cal mantenir l’amplada actual del vial (com així se’ns ha assegurat que serà). A més amplada, més similitud final amb una carretera convencional i major possibilitat de patir els impactes com els que s’han comentat abans.

 

2.- Introducció al ferm de barres transversals horitzontals de formigó que redueixin la velocitat mitjana dels vehicles a motor. Que siguin de formigó es deu al fet que per allà hi transiten camions que podrien ocasionar un ràpid desgast sobre aquestes barres si no fossin d’aquest material.

 

3.- Senyalització vertical que indiqui clarament quina és la velocitat màxima compatible amb el tipus de via i amb la seguretat dels usuaris que hi van a peu, en bicicleta o, fins i tot, a cavall. Això d’acord amb el criteri que estableixi la Policia Local o l’autoritat competent en la matèria.

 

4.- Creació de dos vials, un per a cada sentit de la marxa, per anar a peu o en bicicleta. Cadascun d’ells se situarà als dos extrems del vial asfaltat. Aquests dos vials laterals quedaran separats del carril central per al pas de vehicles per una línia discontínua que tan sols es podrà envair en cas que dos vehicles a motor hagin de creuar-se o en cas d’escassa visibilitat amb l’altre sentit de la marxa. Per altra banda, les barres limitadores de velocitat no envairan el carrils laterals.

Per reforçar la segregació i la sensació de seguretat per part de vianants i de ciclistes s’asfaltaran aquests dos carrils laterals amb un color diferent al del carril central per als vehicles a motor. De tant en tant, a l’asfaltat dels laterals, es pot pintar el dibuix d’una bicicleta i un vianant.

Perquè s’entengui bé la proposta que fem, adjuntem a continuació, una solució similar trobada per un vial, encara més estret que el del Passeig d’Hortsavinyà, a l’illa de Menorca (Camí del Far de Punta Nati).

 Puntanati

Amb aquesta imatge es demostra que és perfectament assumible aquest sistema de pas si es té en compte l’amplada que ja actualment té el Passeig d’Hortsavinyà. A la imatge s’aprecia que als punts més estrets tot l’asfaltat s’ha pintat de granat per indicar el lloc de pas més sensible. Creiem que per l’amplada del Passeig d’Hortsavinyà no caldrà arribar a aquest extrem.

 

5.- Inclusió de la senyalització adient que informi a tots els usuaris que el vial és compartit no només pels vehicles a motor sinó també pels vianants i ciclistes. A la fotografia es mostra un cartell que pot servir perfectament d’exemple (Imatge núm. 2).

Puntanati2

6.- Inclusió d’un cartell especial als dos extrems del Passeig que informi a l’usuari del nom del vial i, fins i tot, del nom de l’àrea que travessa. Pensem que, en el nostre cas, pot contribuir a atorgar una major personalitat al vial i a que els usuaris siguin coneixedors que circulen per un paratge d’interès natural i agrari. Per exemple que digués: “Passeig d’Hortsavinyà. Paratge d’interès natural i agrari de la Vall de la Riera de Pineda”. La imatge núm. 2 il·lustra el que es vol dir. En ella s’ha escrit “Ruta paisatgística del camí del Far de Punta Nati”.

 

7.- Mesures per a reduir l’impacte de les obres durant la fase de la seva execució: hauran de minimitzar els efectes no desitjats que poguessin tenir sobre espais limítrofs a les obres, com conreus o els marges de la mateixa riera. S’haurà de procurar no envair aquests àmbits i, especialment, evitar l’abocament de materials, de residus o d’altres substàncies a la riera o als camps dels pagesos, així com l’ocupació amb maquinària.

 

8.- Mesures de restauració un cop finalitzades les obres: S’ha d’evitar la invasió dels àmbits immediats al vial asfaltat. Si, necessàriament, calgués envair-los en algun sector, un cop finalitzades les obres s’executaran les mesures oportunes per restituir-lo i deixar-lo en les mateixes condicions que en el moment previ de fer-se les obres. S’ha d’aconseguir deixar la menor petjada possible de l’obra feta fora dels àmbits en els quals no es pretén incidir.

 

9.- Salvaguarda dels marges de la riera: En cap cas s’haurien d’artificialitzar els marges de la Riera de Pineda, amb l’excusa d’assegurar-los, ni fer-ne malbé la vegetació a la banda que toca al vial. Hi ha una important vegetació de ribera de riera al marge que toca amb el vial d’Hortsavinyà. Per exemple, hi ha grans mates d’ALOC, algun tram amb ÀLBERS i altres arbres de ribera que caldria no perjudicar ni durant les obres ni amb cap maniobra que es fes als marges de la riera.

 

Confiem que aquestes mesures puguin ser incorporades al projecte per obtenir una realització molt més satisfactòria per a tothom

 

Plataforma “Salvem la Vall de la Riera de Pineda”

Pineda de Mar, 9 de gener de 2007

Escribe un comentario

Puede usar HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>