Posicionament davant la proposta de construcció d’un papallonari a l’espai protegit de la Vall de la Riera de Pineda

ENTITATS: -Unió de Pagesos-Assemblea Pagesa del Maresme

-Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda

En conèixer que el ple municipal del passat 25 d’abril va aprovar l’esborrany del conveni per la cessió a l’Ajuntament de l’Aqüeducte romà de Can Cua, les nostres entitats volen manifestar el següent:

1.- Des de fa més d’un any l’Ajuntament ha estat promovent la construcció d’un papallonari al bell mig d’un sòl no urbanitzable que té la classificació de sòl agrícola permanent (clau 31) segons el Pla General aprovat el 1992. Complementàriament, aquest espai disposa del màxim grau de protecció dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) aprovat per la Generalitat de Catalunya, l’any 2005, amb la categoria C1. El PDUSC, com a pla director, comporta unes disposicions, quant a l’ordenació, que se situen jeràrquicament per damunt de les del Pla General del municipi. El PDUSC estableix, clarament, que en els territoris inclosos dins la categoria C1 només es podran instal·lar activitats relacionades amb els sectors agrícola, ramader i forestal. Per a la resta d’activitats les condicions són enormement restrictives: entre d’altres, caldrà justificar que s’han d’ubicar necessàriament en entorns rurals i que no es disposa de cap alternativa d’emplaçament que tingui un grau de protecció inferior. A on es troba l’estudi amb les alternatives d’ubicació que s’ajusti a la normativa del Pla Director?

2.- Ens preocupa el fort impacte visual i territorial que pugui tenir el papallonari (condicionament dels terrenys, accessos, aparcaments, serveis annexos, altres transformacions indirectes, etc.). S’inclou aquí la construcció principal, una mena de gran hivernacle d’uns 2.500 m2. Tot plegat envoltarà el segon aqüeducte rural en importància de Catalunya, amb el risc de deixar-lo reduït a una peça testimonial del tot irrellevant. Si la història de l’aqüeducte s’explica per haver aparegut en un entorn agrícola i natural, són aquests els aspectes que caldria reforçar, no pas una instal·lació turística de grans dimensions, que res té a veure amb ell. Recuperar l’explotació agrícola que envolta l’aqüeducte i la col·locació d’uns plafons didàctics interpretatius, és molt més barat i senzill! De què ens serveix disposar dels terrenys estrictes de l’aqüeducte, si estem devaluant tot l’entorn? És incomprensible que, quan per part de la Generalitat, es finalitzarà la incoació per declarar l’aqüeducte com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), l’Ajuntament, en canvi, opti per operacions que recorden, més aviat, l’època d’esplendor de la bombolla immobiliària.

3.- Les nostres entitats volen manifestar l’opacitat amb que l’Ajuntament de Pineda ha conduit aquest afer durant tot aquest temps. Es tracta d’una decisió que no ha estat ni informada ni discutida amb tots els agents del municipi que tindrien quelcom a dir-hi. La decisió presa per l’Ajuntament, al ple del 25 d’abril, no ha estat discutida, ni analitzada per part de la societat local. Ni s’ha valorat ni s’ha informat dels pros i contres de l’activitat, ni de les seves característiques, ni de les diverses alternatives d’ubicació. D’aquesta manera, l’Ajuntament incompleix un dels objectius que es va marcar l’Agenda 21 local que va ser aprovada, pel propi consistori, l’any 2005. En l’Agenda 21, document cabdal per ordenar el municipi en clau de sostenibilitat, es fixava diàfanament la necessitat que les decisions relacionades amb el territori i el medi ambient fossin preses sota criteris de transparència i participació, condicions que no s’han donat en cap cas.

4.- Els únics agents que han intervingut en aquest procés han estat l’Ajuntament, la propietat i els promotors amb capital, sembla ser, d’origen rus. I la resta del municipi què? No té res a dir-hi?

5.- Les nostres entitats no rebutgen, si més no d’entrada, que a Pineda es pugui instal·lar un papallonari però som contraris amb la forma com s’està conduint un tema d’aquesta transcendència. Volem ser partícips de les discussions i decisions que es prenguin al respecte.


comprar allegra
comprar atarax
comprar decadron
comprar entocort
comprar nasonex

6.- Ens oposem a la ubicació d’una activitat recreativa d’aquestes dimensions al bell mig d’un espai que està classificat tant per l’Ajuntament com per la Generalitat, d’agrícola protegit. La Vall de la Riera de Pineda no pot esdevenir l’escenari per a la seva urbanització encoberta ni per la transformació en un parc temàtic. El municipi de Pineda disposa d’un mínim de 50 hectàrees de sòl urbanitzable no desenvolupades, tant residencials com industrials. Així doncs, no es justifica que un projecte d’aquestes característiques s’hagi d’instal·lar en el principal espai no urbanitzable del municipi i a tocar del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.

7.- La protecció del patrimoni històric no pot esdevenir la coartada per colar, per la porta del darrera, projectes urbanístics que res tenen a veure amb un entorn com el de la Vall de la Riera. Si el que realment interessa és la millora del patrimoni històric, l’Ajuntament té altres vies que no han estat ni tan sols explorades.

8.- La degradació que afecta àmbits de la Vall de la Riera no pot esdevenir la coartada per ubicar projectes urbanístics en un sòl agrari protegit. En aquest sentit, demanem que, d’una vegada, l’Ajuntament aturi la impunitat amb la que, durant prop de 10 anys, s’ha estat actuant en sectors de la Vall de la Riera, amb la proliferació d’activitats i assentaments il·legals i que estan fora de l’ordenació urbanística. Per cert, uns espais inclosos, igualment, dins del PDUSC, amb màxima categoria de protecció.

9.- Incentivar un papallonari a la Vall de la Riera quan cap de les altres problemàtiques que afecten aquest espai està sent gestionada, és promoure una política d’actuacions a base de pedaços i mancada d’una visió coherent i de conjunt.

10.- Davant les incerteses que suposa construir un papallonari en aquestes condicions, les nostres entitats demanen que es suspengui la tramitació del projecte i que l’Ajuntament s’assegui amb TOTS els agents interessats per informar, discutir i decidir sobre aquesta qüestió.

11.- Fem una crida als regidors concernits perquè, davant els antecedents i les incerteses descrites, un projecte d’aquest tipus no sigui sotmès a la seva aprovació inicial en el Ple.

Les nostres entitats volen deixar clar que, amb el seu posicionament, no estan en contra de cap sector econòmic del municipi. Desitgem, però, ser considerats a l’hora de prendre decisions que van més enllà dels interessos particulars que, legítimament, pugui tenir-ne cadascun d’ells. Per tant, demanem que el nostre posicionament no sigui utilitzat, de manera demagògica, al reflux de la crisi i de les seves dramàtiques conseqüències.

Unió de Pagesos-Assemblea Pagesa del Maresme

Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda

Pineda de Mar, 22 de maig de 2013.

COMUNICAT RESPECTE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA DEPURADORA DE L’ALT MARESME NORD I DE LA SEVA POSADA EN FUNCIONAMENT

(24/05/12)

Les entitats sotasignants, davant l’endarreriment que pateixen les obres de la depuradora de l’Alt Maresme Nord i, en conèixer l’anunci de l’assignació parcial dels fons necessaris per a l’inici del seu funcionament, volen expressar el següent:

a) Exigir la immediata entrada en funcionament de les instal·lacions pel gran volum d’aigües residuals que diàriament és abocat al mar sense rebre un tractament adequat. Més encara quan la posada en servei de la planta representa uns costos reduïts en relació amb els que ja s’han invertit per a la seva construcció.

b) que es destini part d’aquest fons, prioritàriament, per satisfer totes les afectacions causades i pendents de reconeixement en el sòl agrícola immediat a l’estació de pretractament. Això vol dir l’abonament de les pèrdues ocasionades en collites per l’avaria produïda en l’estació de pretractament, la compensació econòmica per la sobreocupació en temps i en espai de les obres del pretractament així com la realització del perllongament del mur de protecció per les crescudes al torrent de Valldemaniu.

c) que es procedeixi a la finalització de les obres d’asfaltatge del Passeig d’Hortsavinyà per superar la situació d’inseguretat viària que ocasiona el seu actual estat de provisionalitat tant a vianants, com a ciclistes i al conjunt de la mobilitat, en general. Que la finalització d’aquest asfaltatge sigui compatible amb l’execució del passeig de ribera previst, des de l’inici de l’obra, i que ha d’anar paral·lel al curs de la riera.

d) reiterar la necessitat d’establir un calendari per tal que, d’acord amb els mitjans materials i econòmics possibles, es procedeixi a l’execució progressiva tant de la integració paisatgística de la planta en el seu entorn, com de l’execució del tractament terciari així com de l’aula didàctica. Que es valori, tanmateix, les opcions que hi ha de connectar les aigües residuals del veïnat de Sant Pere de Riu a la pròpia depuradora.

e) Les entitats signants exigeixen tant a l’Agència Catalana de l’Aigua com a l’ajuntament de Pineda de Mar que convoqui, sense més endarreriment, la comissió de seguiment que es va crear, el 2008, per informar de la marxa de les obres. Trobem absolutament inacceptable que aquesta comissió no s’hagi reunit des de fa un any i mig, més encara quan aquesta decisió no suposa cap despesa econòmica. La no convocatòria d’aquesta comissió significa una manca flagrant dels compromisos presos per tal d’informar i de discutir les qüestions d’interès que poguessin anar associades al desenvolupament de les obres.

f) Demanem que la comissió de seguiment es trobi de manera periòdica mentre les qüestions anteriors no s’hagin solucionat. Les entitats signants desitgen que aquesta comissió sigui el mitjà per saber quin és el nivell de prestació de servei de les instal·lacions i que sigui una garantia perquè les aigües residuals rebin el tractament que realment pertoca.

ENTITATS SIGNANTS:

Associació MARPI, Associació de Veïns de Sant Pere de Riu, Unió de Pagesos-Assemblea Pagesa del Maresme, Plataforma «Salvem la Vall de la Riera», Establiment «Mas Cànovas» (particular)

Pineda de Mar, 23 de maig de 2012

RECULL DE NOTÍCIES DEL DIARI «EL PUNT» REFERENTS A LA DEPURADORA DE L´ALT MARESME (2.001-2.007)

Aquesta informació ha estat recopilada i es troba disponible al blog d´en Javier Romera «La Natura a la Baixa Tordera«.

2001 encara sense depuradora, dubtes amb el terciari i lluita per salvar la riera…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1958
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-6966
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-30963
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-46464
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-49551
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-52565
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-52563
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-52563
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-53421
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-53870
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-69907
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-77918
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-77920
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-89780
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-92778
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-97406
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-99296
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-99493
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-99690
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-100514
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-115427
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-116455

… al 2002 encara sense depuradora, i lluita per salvar la riera…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-129761
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-137552
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-151881
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-155377
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-157256
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-159025
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-171227
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-172580
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-175059
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-176820
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-178833
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-197336
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-218150
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-224270
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-241459
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-263336
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-267167
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-369178
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-412442
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-412444
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-412445
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-412446
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-412416
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-412641
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-413410

… obres en marxa al 2003 sense danyar la riera de Pineda?…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-446783
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-446869
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-451957
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-465308
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-465323
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-457834
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-466019
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-466690
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-479183
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-614739

…al 2003 ja esperaven reutilitzar les aigües depurades…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-486650
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-487485
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-522970
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-622975

… des del 93, governant els uns, governant els altres,… però continuem sense depuradora…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-631423
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-830804
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-891710
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-956949

…i la merda continua anant al mar…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-614738
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-622938
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-956948
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-956950
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-957440
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-957734
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-959692
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-959269
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-991810
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1030964
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1237582
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1389936

… Depuradora a Montpalau? Pla de Grau? A la platja?…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-963548
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1003307
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1003996
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1010534
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1016745
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1019185
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1019058
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1019057
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=-1030057
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1247959
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1249235
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1267478
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1337976

… Depuradora a primera línia de mar?…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1299206
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1337571
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1396571
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1396573
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1397008
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1403054
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1412692
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1413893
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1471605
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1488806
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1573500
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1576804
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1725135
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1737861
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1741300

… Depuradora al Pla de Grau de Malgrat?…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1299204
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1313029
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1332389
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1398639
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1412691

… Moviments veïnals i d’entitats en contra…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1399808
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1401526
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1404813
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1412693
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1414376
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1457743
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1464424
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1474740
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1475917
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1479622
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1482728
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1486494
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1490217
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1494864
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1507876
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1512030
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1514700
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1517744
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1987857
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2001846
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2240404

… Depuradora al Pla de Gràcia?…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1725136
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1741302
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1758483
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1758621

… Canvi de conseller…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1869293
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1934456

… Depuradora a primera línia de mar?…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1781574
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1973281
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2020589

… Depuradora al Pla de Gràcia de Santa Susana?…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1934456
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2022749
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2027979

… Finalment a primera línia de mar?…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2033517
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2045769
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2046636
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2046873
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2047158
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2053129
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2065946

… Asfaltat de la carretera d’Hortsavinyà…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2184780

… Santa Susana a la seva… a devorar espai…

… Al Turó de Gràcia…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2099335
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2099338

… A la costa…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2200927

… etc…

… Història d’un canvi de color polític al municipi de Pineda de Mar per, entre altres motius, canvis polítics al 2006 i una campanya electoral en contra de l’ubicació de la depuradora a primera línia de costa al 2007…

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2021625
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2049771
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2049768
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2049770
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2056196
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2056198
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2057465
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2061959
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2063361
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2069774
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2071580
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2083805
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2085252
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2085253
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2085501
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2089166
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2090698
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2093021
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2093361
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2099348
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2127150
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2127145
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2242863
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2243850
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2250462
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2277491
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2556284
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2556285
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2512736
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2505552
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2500109
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2496861
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2485667
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2485669
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2471712
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2448925
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2443840
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2439118
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2417916
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2414976
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2413365
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2408213
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2395245
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2358610
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2322405
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2277491
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2277491

LA PLATAFORMA FA EL SEGUIMENT DE LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES DEL PONT DEL DIABLE

(26/09/09)

La Plataforma «Salvem la Vall de la Riera» està fent el seguiment de les excavacions al Pont del Diable. En aquest sentit ha demanat que es duguin a terme, amb el màxim detall, abans de decidir quin ha de ser el traçat final del pas dels col·lectors de la depuradora de l’Alt Maresme Nord, en aquest punt. Si és el cas, la Plafaforma instarà a l’ACA per tal que efectui una lleugera modificació del traçat per tal que es respecti la part més significativa de les estructures constructives excavades.

S’ha de recordar que l’entitat ja va alertar l’any 2002 a l’ACA i a l’ajuntament de Pineda sobre la possibilitat, més que raonable, que apareguessin noves restes en obrir el traçat dels col·lectors. Per altra banda, l’estiu de 2008, en el moment de posar-se a informació pública el projecte de col·lectors de la depuradora, l’entitat va alertar, explícitament, que calia procedir a l’excavació en diversos llocs del seu traçat; un d’ells és el que ara s’està estudiant. També s’insistí sobre aquesta qüestió en les diverses reunions de la comissió de seguiment de la depuradora».

Podeu ampliar la informació mitjançant la crònica apareguda al diari El Punt en l’edició del 24 de setembre.

 

 

INICI DE LES OBRES DELS COL·LECTORS DE LA DEPURADORA DE L’ALT MARESME NORD AL TRAM QUE TRAVESSA LA VALL DE LA RIERA DE PINEDA

(05/03/10)

1.- L’inici d’aquest tram de les obres sense que, prèviament, s’hagi convocat la Comissió de Seguiment per parlar-ne, és un incompliment flagrant dels compromisos de l’ACA que va adoptar al respecte. Volem manifestar que aquesta comissió NO S’HA REUNIT des del mes de juliol de l’any passat i que, per part de l’ACA, en aquell moment, es va assegurar que abans de començar aquest tram s’informaria de tots els detalls a la pròpia comissió; aquesta reunió s’hauria d’haver realitzat al mes de novembre.

 

2.- Davant l’incompliment d’aquest compromís per part de l’ACA, la Plataforma, al llarg del darrer mes, ha demanat en tres ocasions de mantenir una trobada amb l’ajuntament per tractar sobre la marxa de les obres, sense que, de moment, haguem obtingut cap resposta. Per tant, ens veiem obligats a desmentir a l’alcalde al punt on diu que es venen realitzant reunions de seguiment de manera periòdica.

 

3.- Per tot plegat, la nostra entitat, vol manifestar que la Comissió de seguiment de les obres de la depuradora NO FUNCIONA i ES TROBA ABSOLUTAMENT PARALITZADA.

 

4.- Així doncs, considerem que aquesta comissió informativa s’hauria de reunir de manera immediata i no pot esperar fins després de Setmana Santa per fer-ho, amb totes les obres en marxa.

 

5.- Si la comissió es va constituir, l’any 2008, va ser per informar i tractar les qüestions més rellevants del projecte abans d’iniciar-se les respectives fases d’execució. Pensem que la comissió ha de servir per això i no acceptarem que tan sols sigui un aparador per actuar com a quartada d’una política de fets consumats.

 

6.- La Plataforma farà arribar a l’ACA i al propi ajuntament aquesta queixa i la necessitat que la trobada de la comissió de seguiment no s’endarrereixi més