Posicionament davant la proposta de construcció d’un papallonari a l’espai protegit de la Vall de la Riera de Pineda

ENTITATS: -Unió de Pagesos-Assemblea Pagesa del Maresme

-Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda

En conèixer que el ple municipal del passat 25 d’abril va aprovar l’esborrany del conveni per la cessió a l’Ajuntament de l’Aqüeducte romà de Can Cua, les nostres entitats volen manifestar el següent:

1.- Des de fa més d’un any l’Ajuntament ha estat promovent la construcció d’un papallonari al bell mig d’un sòl no urbanitzable que té la classificació de sòl agrícola permanent (clau 31) segons el Pla General aprovat el 1992. Complementàriament, aquest espai disposa del màxim grau de protecció dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) aprovat per la Generalitat de Catalunya, l’any 2005, amb la categoria C1. El PDUSC, com a pla director, comporta unes disposicions, quant a l’ordenació, que se situen jeràrquicament per damunt de les del Pla General del municipi. El PDUSC estableix, clarament, que en els territoris inclosos dins la categoria C1 només es podran instal·lar activitats relacionades amb els sectors agrícola, ramader i forestal. Per a la resta d’activitats les condicions són enormement restrictives: entre d’altres, caldrà justificar que s’han d’ubicar necessàriament en entorns rurals i que no es disposa de cap alternativa d’emplaçament que tingui un grau de protecció inferior. A on es troba l’estudi amb les alternatives d’ubicació que s’ajusti a la normativa del Pla Director?

2.- Ens preocupa el fort impacte visual i territorial que pugui tenir el papallonari (condicionament dels terrenys, accessos, aparcaments, serveis annexos, altres transformacions indirectes, etc.). S’inclou aquí la construcció principal, una mena de gran hivernacle d’uns 2.500 m2. Tot plegat envoltarà el segon aqüeducte rural en importància de Catalunya, amb el risc de deixar-lo reduït a una peça testimonial del tot irrellevant. Si la història de l’aqüeducte s’explica per haver aparegut en un entorn agrícola i natural, són aquests els aspectes que caldria reforçar, no pas una instal·lació turística de grans dimensions, que res té a veure amb ell. Recuperar l’explotació agrícola que envolta l’aqüeducte i la col·locació d’uns plafons didàctics interpretatius, és molt més barat i senzill! De què ens serveix disposar dels terrenys estrictes de l’aqüeducte, si estem devaluant tot l’entorn? És incomprensible que, quan per part de la Generalitat, es finalitzarà la incoació per declarar l’aqüeducte com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), l’Ajuntament, en canvi, opti per operacions que recorden, més aviat, l’època d’esplendor de la bombolla immobiliària.

3.- Les nostres entitats volen manifestar l’opacitat amb que l’Ajuntament de Pineda ha conduit aquest afer durant tot aquest temps. Es tracta d’una decisió que no ha estat ni informada ni discutida amb tots els agents del municipi que tindrien quelcom a dir-hi. La decisió presa per l’Ajuntament, al ple del 25 d’abril, no ha estat discutida, ni analitzada per part de la societat local. Ni s’ha valorat ni s’ha informat dels pros i contres de l’activitat, ni de les seves característiques, ni de les diverses alternatives d’ubicació. D’aquesta manera, l’Ajuntament incompleix un dels objectius que es va marcar l’Agenda 21 local que va ser aprovada, pel propi consistori, l’any 2005. En l’Agenda 21, document cabdal per ordenar el municipi en clau de sostenibilitat, es fixava diàfanament la necessitat que les decisions relacionades amb el territori i el medi ambient fossin preses sota criteris de transparència i participació, condicions que no s’han donat en cap cas.

4.- Els únics agents que han intervingut en aquest procés han estat l’Ajuntament, la propietat i els promotors amb capital, sembla ser, d’origen rus. I la resta del municipi què? No té res a dir-hi?

5.- Les nostres entitats no rebutgen, si més no d’entrada, que a Pineda es pugui instal·lar un papallonari però som contraris amb la forma com s’està conduint un tema d’aquesta transcendència. Volem ser partícips de les discussions i decisions que es prenguin al respecte.


comprar allegra
comprar atarax
comprar decadron
comprar entocort
comprar nasonex

6.- Ens oposem a la ubicació d’una activitat recreativa d’aquestes dimensions al bell mig d’un espai que està classificat tant per l’Ajuntament com per la Generalitat, d’agrícola protegit. La Vall de la Riera de Pineda no pot esdevenir l’escenari per a la seva urbanització encoberta ni per la transformació en un parc temàtic. El municipi de Pineda disposa d’un mínim de 50 hectàrees de sòl urbanitzable no desenvolupades, tant residencials com industrials. Així doncs, no es justifica que un projecte d’aquestes característiques s’hagi d’instal·lar en el principal espai no urbanitzable del municipi i a tocar del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.

7.- La protecció del patrimoni històric no pot esdevenir la coartada per colar, per la porta del darrera, projectes urbanístics que res tenen a veure amb un entorn com el de la Vall de la Riera. Si el que realment interessa és la millora del patrimoni històric, l’Ajuntament té altres vies que no han estat ni tan sols explorades.

8.- La degradació que afecta àmbits de la Vall de la Riera no pot esdevenir la coartada per ubicar projectes urbanístics en un sòl agrari protegit. En aquest sentit, demanem que, d’una vegada, l’Ajuntament aturi la impunitat amb la que, durant prop de 10 anys, s’ha estat actuant en sectors de la Vall de la Riera, amb la proliferació d’activitats i assentaments il·legals i que estan fora de l’ordenació urbanística. Per cert, uns espais inclosos, igualment, dins del PDUSC, amb màxima categoria de protecció.

9.- Incentivar un papallonari a la Vall de la Riera quan cap de les altres problemàtiques que afecten aquest espai està sent gestionada, és promoure una política d’actuacions a base de pedaços i mancada d’una visió coherent i de conjunt.

10.- Davant les incerteses que suposa construir un papallonari en aquestes condicions, les nostres entitats demanen que es suspengui la tramitació del projecte i que l’Ajuntament s’assegui amb TOTS els agents interessats per informar, discutir i decidir sobre aquesta qüestió.

11.- Fem una crida als regidors concernits perquè, davant els antecedents i les incerteses descrites, un projecte d’aquest tipus no sigui sotmès a la seva aprovació inicial en el Ple.

Les nostres entitats volen deixar clar que, amb el seu posicionament, no estan en contra de cap sector econòmic del municipi. Desitgem, però, ser considerats a l’hora de prendre decisions que van més enllà dels interessos particulars que, legítimament, pugui tenir-ne cadascun d’ells. Per tant, demanem que el nostre posicionament no sigui utilitzat, de manera demagògica, al reflux de la crisi i de les seves dramàtiques conseqüències.

Unió de Pagesos-Assemblea Pagesa del Maresme

Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda

Pineda de Mar, 22 de maig de 2013.

COMUNICAT RESPECTE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA DEPURADORA DE L’ALT MARESME NORD I DE LA SEVA POSADA EN FUNCIONAMENT

(24/05/12)

Les entitats sotasignants, davant l’endarreriment que pateixen les obres de la depuradora de l’Alt Maresme Nord i, en conèixer l’anunci de l’assignació parcial dels fons necessaris per a l’inici del seu funcionament, volen expressar el següent:

a) Exigir la immediata entrada en funcionament de les instal·lacions pel gran volum d’aigües residuals que diàriament és abocat al mar sense rebre un tractament adequat. Més encara quan la posada en servei de la planta representa uns costos reduïts en relació amb els que ja s’han invertit per a la seva construcció.

b) que es destini part d’aquest fons, prioritàriament, per satisfer totes les afectacions causades i pendents de reconeixement en el sòl agrícola immediat a l’estació de pretractament. Això vol dir l’abonament de les pèrdues ocasionades en collites per l’avaria produïda en l’estació de pretractament, la compensació econòmica per la sobreocupació en temps i en espai de les obres del pretractament així com la realització del perllongament del mur de protecció per les crescudes al torrent de Valldemaniu.

c) que es procedeixi a la finalització de les obres d’asfaltatge del Passeig d’Hortsavinyà per superar la situació d’inseguretat viària que ocasiona el seu actual estat de provisionalitat tant a vianants, com a ciclistes i al conjunt de la mobilitat, en general. Que la finalització d’aquest asfaltatge sigui compatible amb l’execució del passeig de ribera previst, des de l’inici de l’obra, i que ha d’anar paral·lel al curs de la riera.

d) reiterar la necessitat d’establir un calendari per tal que, d’acord amb els mitjans materials i econòmics possibles, es procedeixi a l’execució progressiva tant de la integració paisatgística de la planta en el seu entorn, com de l’execució del tractament terciari així com de l’aula didàctica. Que es valori, tanmateix, les opcions que hi ha de connectar les aigües residuals del veïnat de Sant Pere de Riu a la pròpia depuradora.

e) Les entitats signants exigeixen tant a l’Agència Catalana de l’Aigua com a l’ajuntament de Pineda de Mar que convoqui, sense més endarreriment, la comissió de seguiment que es va crear, el 2008, per informar de la marxa de les obres. Trobem absolutament inacceptable que aquesta comissió no s’hagi reunit des de fa un any i mig, més encara quan aquesta decisió no suposa cap despesa econòmica. La no convocatòria d’aquesta comissió significa una manca flagrant dels compromisos presos per tal d’informar i de discutir les qüestions d’interès que poguessin anar associades al desenvolupament de les obres.

f) Demanem que la comissió de seguiment es trobi de manera periòdica mentre les qüestions anteriors no s’hagin solucionat. Les entitats signants desitgen que aquesta comissió sigui el mitjà per saber quin és el nivell de prestació de servei de les instal·lacions i que sigui una garantia perquè les aigües residuals rebin el tractament que realment pertoca.

ENTITATS SIGNANTS:

Associació MARPI, Associació de Veïns de Sant Pere de Riu, Unió de Pagesos-Assemblea Pagesa del Maresme, Plataforma «Salvem la Vall de la Riera», Establiment «Mas Cànovas» (particular)

Pineda de Mar, 23 de maig de 2012

I ARA L’ARE!!! PINEDA DE MAR SERÀ EL PRIMER MUNICIPI DE L’ALT MARESME AMB TOT EL FRONT MARÍTIM CONSTRUÏT

(12/5/09)

El passat 13 de març va se aprovat per la Generalitat el projecte d’àrea residencial estratègica (ARE) que s’ha de fer a Pineda; la més gran del Maresme. Amb el pretext, entre d’altres, de promoure un habitatge més assequible en un entorn urbà de qualitat, el municipi de Pineda experimentarà el creixement urbanístic més gran que ha tingut al llarg de tota la seva història. S’ocuparan prop de 30 hectàrees i s’aixecaran 2.000 habitatges. Això sense comptar altres actuacions menors en cartera com els plans parcials 3 i 7 i la façana marítima dels càmpings. Cap objectiu pot justificar una ocupació del sòl tan espectacular com la que es derivarà de l’ARE i que, en poc temps, convertirà Pineda en un municipi amb tota la seva façana litoral edificada.

 

En mig de tot aquest procés la participació ciutadana no ha quedat gaire ben parada. L’ARE actual és hereva del Pla Parcial que ja fou aprovat inicialment, pel govern municipal, el gener de 2003. Llavors s’efectuà sense debat i per la via d’urgència. L’aprovació del pla parcial el 2003 donava llum verda a la urbanització ja prevista a través de Pla General de 1992. Per això Pineda, malauradament, no és el cas d’altres municipis que han portat a referèndum l’ARE i on la població podia decidir entre urbanitzar o no urbanitzar aquests espais. Aquí la decisió ja es va prendre fa temps i sense oferir cap opció a la ciutadania per pronunciar-se al respecte. Amb tots aquests antecedents a la mà, no deixa ser simptomàtic que, al llarg de tot el període que ha durat la tramitació de l’ARE (prop d’un any), a Pineda no s’hagi convocat un sol acte públic per informar-ne al respecte i que, per la seva banda, la Generalitat ni tan sols s’hagi pres la molèstia de respondre les al·legacions que van presentar entitats com la nostra.